วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Date post 2017-09-22 20:06:39

เปิดอ่าน 355 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นอีกฉบับที่กองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยในฉบับนี้ได้นำเสนอบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งบทความวิชาการ ได้แก่ เรื่องแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงการฝึกเทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด และแนวทางในการพัฒนาสัมพันธภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตาม และนำไปใช้ได้ตามสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการจัดการความปวดโดยใช้นวัตกรรม VNBN pain expression กับการจัดการความปวด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง และพบได้ในผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก
        กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลต่อไป ท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกๆ สาขา จากสถาบันการศึกษา และงานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้กรุณาส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งมาตีพิมพ์ในวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของเราให้มากขึ้น และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป
  
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต
อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
อาจารย์สุกัญญา เกิดสุข
บรรณาธิการ
 

สารบัญ (Published)

1-13
14-27
28-40
41-55
56-63