วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Date post 2018-06-22 00:10:14

เปิดอ่าน 234 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 61 ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อระบบสุขภาพและผู้รับบริการ สำหรับวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง คือ นักศึกษาพยาบาล: การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเน้นให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและแนวทางปฏิบัติได้จริง เกิดผลลัพธ์ต่อตัวผู้เรียนที่ดี คือ เมื่อจบการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพ สังคมให้การยอมรับยกย่อง นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยอีก 4 เรื่อง ได้แก่ ความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และร่วมทำนายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ ความพึงพอใจขออยู่รับบริการในห้องผู้ป่วยหนัก และเรื่องสุดท้าย คือ เรื่องการตระหนักรู้ในตนเอง และการรับรู้ประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา ซึ่งบทความวิจัยที่กล่าวมานี้ ล้วนมีประโยชน์และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงพัฒนาได้ทั้งสิ้น
    กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้นำเสนอในฉบับนี้ จะสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์การศึกษาพยาบาล/สาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการทางสุขภาพต่าง ๆ กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานักปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ รวมทั้งสถานการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุข ได้กรุณาส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าของท่านมาตีพิมพ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า ส่งผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต
อาจารย์สุกัญญา เกิดสุข
บรรณาธิการ
 

สารบัญ (Published)