วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Date post 2017-06-23 19:50:13

เปิดอ่าน 268 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัย นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับแรกฉบับนี้ ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทความวิจัย 5 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งกองบรรณาธิการขอนำเรียนว่าบทความทั้ง 7 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้มีความหลากหลายและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยในฉบับนี้ได้นำเสนอ บทความวิชาการ 2 เรื่องได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการและการป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กติดเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตรวจสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของคนทำงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองในการจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจ และต้องเข้าใจเรื่องการจัดการความเจ็บปวด นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่ใช้โปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม มาใช้กับผู้ติดโรคเอดส์ และการพัฒนารูปแบบการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในที่อื่นๆ ตามบริบทนั้นๆ
        กองบรรณาธิการขอเชิญชวนเพื่อนๆชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกๆ สาขา จากสถาบันการศึกษา และงานบริการสุขภาพทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ได้กรุณาส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการอันมีคุณค่าของท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อให้เพื่อนๆชาววิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้อ่านอื่นๆ ทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดผลลัพธ์ คือประชาชนมีสุขภาวะที่ดีถ้วนหน้า  


 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา
                                 บรรณาธิการ
 

สารบัญ (Published)

1-15
16-32
33-44
45-63
64-80
81-98
99-113